خانه اخبار وبینار دوره دیداری سازی داده ها و اطلاعات (ویژه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)