خانه اخبار کارگاه رایگان بازاریابی رویدادEvent Marketing(با همکاری دانشگاه تهران)