اینفوموشن پروژه ها

اینفوموشن نیرو و انرژی شرکت تامین سرمایه امین

صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی به عنــوان یکــی از صنایــع پیشــرو، به دلیــل ســهم قابل توجــه در تولیــد ناخالــص داخلــی و رشــد اقتصــادی کشــور از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن درحالی اســت کــه تأمیــن مالــی پروژه‌هــا به منظــور توســعه و ارتقــاء ایــن صنعــت بــا هــدف تکمیــل زنجیــره ارزش بیــن اجــزای صنعــت، مهمتریــن دغدغــه در ســطح دولتــی و بخــش خصوصــی کشــور به شــمار مــی رود.
شــرکت تأمیــن ســرمایه امیــن، به عنــوان اولیــن و پرافتخارتریــن تأمیــن ســرمایه کشــور، بــر اســاس سیاســت تمرکزگرایــی در صنایــع برتــر، ارائــه خدمــات مشــاوره و تأمیــن مالــی تخصصــی در حــوزه نیــرو و انــرژی را بــا هــدف توســعه پروژه‌هــای حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی، یکــی از اولویت‌هــای اســتراتژیک خــود قــرار داده اســت. اینفوموشن زیر توسط تیم طراحی ما تولید گردیده است که مشاهده مینمایید .

 

در صورتی که سازمان یا نهاد شما نیاز به طراحی یک اینفوموشن جذاب و متفاوت دارد، کارشناسان و طراحان ما می‎توانند شما را در این راه یاری رسانند. با ما تماس بگیرید.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟