اینفوگرافیک کالج پروژه ها

اینفوگرافیک مقایسه نظام سلامت ایران و جهان

سلامت انسان ها به عنوان یک حق اساسی و دارایی و سرمایه ارزشمندی برای تمامی سطوح و طبقات اجتماع است. قوانین کشورهای مختلف از این حق به عنوان اساسی ترین حق مردم کشور خود نام برده اند. اگرچه هدف اصلی هر نظام سلامت عبارت است از: تامین، حفظ و ارتقای سلامت ولی علاوه بر این وظایف، می توان وظایف دیگری را نیز برای نظام های سلامت مانند: ارتقای امید به زندگی سالم، پاسخ دهی به انتظارات معقول مردم، کاهش نابرابری بین گروه های مرفه و مستمند جامعه و همچنین محافظت مالی در برابر هزینه های بیماری، متصور شد.
اینفوگرافیک زیر به سفارش شرکت تامین سرمایه امین جهت نمایشگاه دارو ، توسط تیم ما طراحی و اجرا گردید .

Pharma

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟