پروژه ها علمی و فرهنگی

مقاطع تحصیلی و کتابخانه ها

اینفوگرافیک پیش رو ، تعداد اعضای کتابخانه های کشور را به تفکیک مقطع تحصیلی نشان می دهد همچنین برترین استانها از لحاظ تعداد اعضای کتابخانه کدامند؟
طراحی به سفارش نهاد کتابخانه های عمومی کشور، توسط تیم اینفوگرافیک .

مقاطع تحصیلی و کتابخانه ها
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟