سلامت و محیط زیست علمی و فرهنگی مدیریت و سیاست

تاثیرات بحران ها از زمان معاهده کره زمین

در سال ۱۹۹۲، سازمان ملل متحد کنفرانسی را در خصوص محیط زیست و توسعه در ریو دو ژانیرو، تحت عنوان معاهده کره زمین سازماندهی نمود. هدف این کنفرانس تفکری مجدد در خصوص رشد اقتصادی، پیشبرد و توسعه برابری اجتماعی و حصول اطمینان از حفاظت زیست محیطی بود.
۲۰ سال بعد، سازمان ملل متحد، ریو ۲۰+ را که فرصتی برای حرکت و گذار از کسب و کار معمول و نقطه پایانی بر فقر می باشد را با بیان و خاطر نشان نمودن آسیب های زیست محیطی و ایجاد پلی به سمت آینده، سازماندهی نمود. کاهش احتمال خطرپذیری ناشی از بحران، نقش مهمی را در این آینده از توسعه پایدار ایفا می نماید.
منبع: meplanners

در ادامه نگاهی بر تاثیرات بحران ها از معاهده کره زمین تا امروز (۲۰۱۲-۱۹۹۲) خواهیم داشت.

تاثیرات بحران ها از   زمان معاهده کره زمین
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟