همکاران

تاثیرات اقتصادی و انسانی بحران ها

این اینفوگرافیک که توسط دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش احتمال خطرپذیری ناشی از بحران و در ۱۰ ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی طراحی و تدوین شده است، به تاثیرات اقتصادی و انسانی بحران ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میلادی پرداخته است. جالب اینکه در این اینفوگرافیک به رخداد مربوط به زلزله بم در سال ۲۰۰۳ میلادی نیز اشاره ای شده است.
تاثیرات اقتصادی و انسانی بحران ها

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟