پروژه ها مدیریت و سیاست

تحولات ۳۳ ساله صنعت برق

این طرح نگاهی دارد به تحولات ۳۳ ساله صنعت برق ایران در شاخصه های مختلف.
طراحی به سفارش هفته نامه کسب و کار
طراحی: تیم اینفوگرافیک

تحولات 33 ساله صنعت برق
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟