همکاران

زلزله خاموش در دشت های ایران

بحران فاجعه باری، دشت ها و آبخوان های کشور را فراگرفته است. پیامدهای این بحران علاوه بر نابودی کمی و کیفی آبخوان ها، فرو نشست سراسری دشت ها را در پی دارد که از آن به زلزله خاموش تعبیر می شود. در اثر فرونشست زمین مراکز مسکونی، تاسیسات شهری، راه های ارتباطی جاده ای و ریلی و میراث تاریخی-فرهنگی در معرض آسیب جدی هستند و خسارت وارده قابل تخمین و جبران نخواهد بود.

زلزله خاموش در دشت های ایران

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟