اخبار

فراخوان مقاله «دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات»

اﻣﺮوزه ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻘﺶ مهم و ﻓﺰاﯾﻨﺪه‌اى ﺑﺮاى اﻗﺘﺼﺎدهاى جهان  اﯾﻔﺎ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ. از زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑل‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧدهی ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﮔﺎهاﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﻣﺪل‌های ﺗﺠﺎرى ﺟﺪﯾﺪ را ﺑا هم ﻣﻰ‌آﻣﯿﺰﻧﺪ؛ ﻧﯿﺎزهای اﺳﺘﻔﺎده‌ﮔﺮ را درک ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ ارزش‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ- اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت، حوزه‌ای ﻣﯿﺎن رﺷﺘه‌اى اﺳﺖ ﮐﻪ مهارت‌های ﻣﺘﻌﺪدى از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻰ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و مهندسی ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ، مهندسی آى-ﺗﻰ و … را در کنار هم به کار می‌گیرد. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﻰ فهمﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮى، ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و بهبود ﮐﺴﺐ و ﮐارها در دﻧﯿﺎى اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﺰارها در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮ روى اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﺗﺎ در کنار تقویت کسب و کارها، زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ بهبود ﺑﺨﺸﺪ.
توجه به اهمیت حوزه‌های خدماتی همچون سایر حوزه‌های کسب و کار و بازنگری در ارائه روند ایجاد و ارائه خدمات موجود در سطح کشور ما را برآن داشت تا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات را پایه گذاری کنیم. پس از برگزاری موفق اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات و استقبال علاقه‌مندان به این حوزه از دیزاین، پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر طراحی صنعتی در نظر دارد با همکاری اساتید، پژوهشگران، دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و خصوصی دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات را با رویکرد “طراحی خدمات و ارزش آفرینی” در آبان ماه سال ۱۳۹۵ برگزار نماید.

فراخوان دومین کنفرانس ملی خدمات

محورهای این دوره از کنفرانس به شرح زیر می باشد:

  • طراحی خدمات و کسب و کارهای الکترونیک
  • طراحی خدمات و گردشگری
  • طراحی خدمات و مدیریت شهری

ازکلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین محترم دعوت می‌شود چکیده مقالات تحقیقاتی با روش‌های کمی، کیفی، ترکیبی و مطالعات موردی خود را تا تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ارسال نمایند.
لازم به ذکر است مقالات باید در قالب فرمت مشخص شده و تحت موضوعات محورهای تخصصی کنفرانس آماده گردیده و از طریق سامانه مقالات به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردند.

آدرس سایت ارسال مقالات : http://article.iransdc.ir

سفارش طراحی اینفوگرافیک

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟