همکاران

چه کسانی بازی می کنند؟

در سال ۹۴ از هر خانوار ایرانی به طور متوسط ۱ نفر بازی دیجیتال انجام می دهد و از هر ۵ خانوار، ۴ خانوار حداقل یک دستگاه برای بازی کردن در اختیار دارند. همچنین متوسط سن بازیکنان ایرانی، ۲۱ سال است و بازیکنان در ایران بطور متوسط از ۶ سال پیش بازی کردن را شروع کرده اند.
به گفته مدیر دایرک، بازی های دیجیتال را می توان چه به لحاظ شیوع و چه به لحاظ تأثیرگذاری، جزء سه رسانه برتر قرن ۲۱ به حساب آورد. رسانه ای که مرزهای بازار صنایع سرگرمی را پیموده و پیشتاز نوآوری های عظیمی در فناوری های رسانه ای است. مفهوم سرگرمی، دیگر قادر به توصیف آن نیست بلکه این رسانه به عمق مفاهیمی نظیر آموزش، هنر و فرهنگ ورود کرده است و پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور، موجب تحول بنیادین در مفاهیمی از قبیل تبلیغات، پژوهش و ارتباطات شود. چنین رسانه ای را باید شایسته توجهی استراتژیک دانست.

اینفوگرافیک چه کسانی بازی می کنند

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟