همکاران

بحران پیری در اروپا

در سال­هایی نه چندان دور، پدیدۀ سالمندی فقط در کشورهای پیشرفتۀ غربی مطرح بود، اما امروز در کشورهای در حال توسعه نیز سالمندی و سالمندان به عنوان یک مشخصۀ مهم در ساختار جمعیتی این کشورها به حساب می آید. جامعۀ سالمندان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از نظر کمیت و کیفیت زندگی و امکانات رفاهی تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند، اما آنچه مسلم است این است که فاصلۀ جمعیت سالمندان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ظرف دو دهۀ آینده کاهش می­یابد. بنابراین، می­توان گفت که سالمندی در آیندۀ نزدیک به ویژگی جمعیتی همۀ کشورهای جهان تبدیل خواهد شد.

 

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
بحران پیری در اروپا
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟