علمی و فرهنگی

سیر تکاملی اینفوگرافیک

واژه اینفوگرافیک (infographic) کوتاه شده عبارت information graphic است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی«اطلاع‌نگاشت» را برای معادل فارسی آن برگزیده است. البته ممکن است عباراتی چون گرافیک اطلاع‌رسان، داده نما، اینفوگرافی، اینفوگراف و … در سایر رسانه‌ها دیده شود.
دیداری‌سازی داده‌ها یا Data visualization از دیگر عباراتی است که اغلب در کنار اینفوگرافیک‌ها به‌کاربرده می‌شود. دیداری‌سازی داده‌ها در حقیقت به تصویر درآوردن داده‌ها و مقادیر اندازه‌گیری شده عددی با استفاده از نقشه‌ها، سلسله‌مراتب، شبکه‌ها سری‌های زمانی و انواع نمودارها است. در اینفوگرافیک زیر با روند تکاملی اینفوگرافیک ها و دیداری سازی داده ها و اطلاعات بیشتر آشنا خواهید شد.

اینفوگرافیک سیر تکاملی اینفوگرافیک

خرید نسخه با کیفیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟