فناوری اطلاعات

توسعه اینترنت اشیا به روایت آمار

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، یک خانواده عادی چهار نفره را در یک کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار داده است تا ببیند از چه تعداد دستگاه متصل به اینترنت استفاده می کند. طی تحقیقات به عمل آمده در سال ۲۰۱۲، هر خانواده با شرایط یاد شده به طور میانگین، ۱۰ دستگاه متصل به اینترنت در خانه خود داشته است. طبق پیش بینی های انجام شده، این خانواده ها در سال ۲۰۱۷، تعداد ۲۵ دستگاه و در سال ۲۰۲۲ تا ۵۰ دستگاه متصل به اینترنت در خانه خود خواهند داشت. در اینفوگرافیک زیر، اطلاعات بیشتری در خصوص تعداد دستگاه های متصل به اینترنت، طی سال های ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ نمایش داده شده است.

اینفوگرافیک توسعه اینترنت اشیا به روایت آمار

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟