پروژه ها

ایران از منظر شاخص های ICT در سال ۲۰۱۶

دو اینفوگرافیک زیر که به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسط تیم اینفوگرافیک طراحی و پیاده سازی شده است، وضعیت کشور ایران، در شاخص های بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از مهمترین شاخص های ارائه شده در اینفوگرافیک های زیر، شامل: برآورد ضریب نفوذ ICT، وضعیت شاخص ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI)، وضعیت شاخص رقابت پذیری (GCI)، مقایسه وضعیت شاخص نسل دیجیتال (DN) و . . . می باشد.

ایران از منظر شاخص های ICT در سال 2016-1

ایران از منظر شاخص های ICT در سال 2016-2

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟