پروژه ها

اینفوگرافیک نیکی یار

نیکی یار آغاز کاری است خیر و کارآفرینانه که با حمایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که از دیر باز یکی از حامیان کارآفرینان اجتماعی بوده است ، توسط جناب آقای دکتر خاوندکار و گروهی از دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با هدف احیای ارزش کارآفرینی و ارزش اطلاعات در جهت ساماندهی فعالیت های خیرخواهانه ، مشاوره و آموزش کارآفرینی به خیریه ها ،  ایجاد کسب و کار همکارانه و توسعه ارتباطات بین المللی خیریه ها ، پایه گذاری شده است .

نیکی یار

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟