همکاران

اینفوگرافیک فقر آب

کشور با بحران جدی آب مواجه است و در این میان ۶ کلانشهر بیش از همه در وضعیت بحرانی است . در این گرافیک اطلاع رسان ، نگاهی به وضعیت بارش ها در سال جاری می شود .

post

طراحی و آماده سازی: بهروز مظلومی فر، مریم سلیمی

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟